Verkoop- en Leveringsvoorwaarden HiFi Limburg

Algemeen

 
Artikel 1.
Algemeen
 
 
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Hifi Limburg, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8 Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
   
   
Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
   
1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
   
   
Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
   
1 De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Klantgegevens en serienummers worden door de Gebruiker voor tenminste de garantieperiode bewaard en zal de privacywetgeving worden gerespecteerd.
2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden (zoals uitdrukkelijk gespecificeerd op de factuur) of voor de levering (standaard is afhalen, bezorgen of installeren tegen afgesproken meerprijs) van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3 Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4 Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6 Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10 Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
11 Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
12 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
   
   
Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
   
1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
1 de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
2 na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
2 de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
3 Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
4 indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
2 Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan
3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4 Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
   
   
Artikel 5. Overmacht
   
1 Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3 Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4 Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
   
   
Artikel 6. Betaling en incassokosten
   
1

Betaling dient steeds te geschieden (indien niet anders aangegeven) binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
Indien bij de gebruiker binnengekomen apparatuur niet binnen 14 dagen geplaatst kan worden door omstandigheden bij de klant heeft de gebruiker het recht de volledige betaling van de factuur te vorderen.

2 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3 Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4 Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde
6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
   
   
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
   
1 Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2 Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3 De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5 De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6 Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.
   
   
Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames
   
1 De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt per product verschillend na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen), stabiliteit stroomnetwerk, netwerkaansluitingen/invloeden, domiticasystemen et cetera.
4 De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5 Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
   
   
Artikel 9. Aansprakelijkheid
   
1 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4 De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
* de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
* de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
* redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
8

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 9

Gebruiker is niet aansprakelijk voor het (op uw verzoek) aansluiten van uw eigen (oude) apparatuur op de nieuw geleverde apparatuur.
   
Artikel 10. Verjaringstermijn
   
1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
   
Artikel 11. Risico-overgang
   
1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
   
   
Artikel 12. Vrijwaring
   
1 De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
2 Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
   
   
Artikel 13. Intellectuele eigendom
   
1 Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
   
   
Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
   
1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
   
   
Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden
   
1 Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd
2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
   
   
Toelichting op enkele bepalingen uit de modelvoorwaarden 'levering aan consumenten':
 
  Algemeen:
  Bij consumententransacties zijn er wettelijke regels van toepassing, waarbij met name de 'zwarte' en 'grijze' lijst belangrijk zijn. De zwarte lijst bevat zogenaamde nietige bedingen. De grijze lijst bevat zogenaamde vernietigbare bedingen.
   
  Artikel 1: Algemeen
  HiFi Limburg
   
  Artikel 5 lid 3: Overmacht Als de overmachtsituatie langer duurt dan twee maanden.
  Dit is een voorbeeld. De termijn kan afhankelijk van de overeenkomst langer of korter zijn. Als u deze termijn wijzigt, is het van belang dat u een reële termijn opneemt, die aansluit bij de aard en activiteiten van uw onderneming.
   
  Artikel 6 lid 1 en 2: Betaling en incasso Een betalingstermijn van veertien dagen.
  Deze termijn kan langer of korter zijn. Dit is afhankelijk van de branche van uw bedrijf. De termijn mag echter niet zo kort zijn dat de contractspartij het verschuldigde (bijna) niet binnen deze termijn kan voldoen.

Ook de verzuimrente van 1 procent per maand kan hoger of lager zijn. De rente die u wilt hanteren mag echter niet buitensporig hoog zijn.
   
  Artikel 8 lid 2 en 4 : Garantietermijn en meldingstermijn Deze is per product verschillend en wordt door de fabrikant bepaald
  De garantieperiode in Artikel 8 lid 2, is afhankelijk van wat de koper redelijkerwijs van de te leveren zaak mag verwachten. Wat onder redelijk verstaan wordt, is onder andere afhankelijk van de aard van de zaak.

De koper mag bijvoorbeeld van een nieuwe zaak of van een merkartikel andere eigenschappen verwachten dan van een gebruikte zaak of van niet-merkartikelen. Ook is het van belang wat de verkoper heeft meegedeeld over de eigenschappen van de zaak.

In dit kader moet worden gewezen op het vermoeden dat een zaak 'behept is met een gebrek'. Bij een consumentenkoop wordt er vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst voldoet, als de afwijking van het overeengekomene zich binnen zes maanden na aflevering openbaart (tenzij de aard van de zaak of van de afwijking zich daartegen verzet).

De in artikel 8 lid 4 opgenomen meldingstermijn van twee maanden is een wettelijke termijn. Deze termijn mag korter zijn, maar valt dan onder de werking van de 'grijze lijst'.
   
  Artikel 9 lid 3: Aansprakelijkheid Aansprakelijkheidsbeperking tot driemaal de factuurwaarde.
  De hoogte van de aansprakelijkheid kan afhankelijk van de situatie worden bepaald. Daarbij kunnen er meerdere factoren van belang zijn.

Zo zal een vergaande beperking minder snel toelaatbaar zijn als het risico prima verzekerbaar is.

Een beperking van de aansprakelijkheid zal daarentegen eerder toelaatbaar zijn als de verhouding tussen de prijs van de te leveren producten (of de prijs van de door de gebruiker geleverde dienst) gering is, terwijl de schade die daaruit kan voortvloeien zo groot is dat deze in geen verhouding staat. In dit geval is het redelijk om de aansprakelijkheid te beperken.

Het is dus steeds van belang dat u een goede beoordeling maakt van alle omstandigheden die van belang zijn. Daarbij moet u er rekening mee houden dat een volledige uitsluiting van aansprakelijkheid in het algemeen niet aanvaardbaar is.

Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of zo´n verzekeringsovereenkomst wilt aangaan, dan is het raadzaam om de inhoud van uw algemene voorwaarden voor te leggen aan uw verzekeringsmaatschappij.

De beperking van aansprakelijkheid tot driemaal de factuurwaarde, zoals opgenomen in het model, is gebaseerd op de beperking daarvan in de wet (artikel 7:509 BW). Het is echter belangrijk dat u er rekening mee houdt dat er omstandigheden kunnen voorkomen waarin een beroep op zo´n beperking strijdig is met de redelijkheid en billijkheid.
   
  Artikel 10: Verjaringstermijn
  De in artikel 10 lid 1 opgenomen termijn verkort de termijn die de wet stelt. Een beding waarbij de verjaringstermijn korter dan een jaar is, wordt in de wet gezien als 'onredelijk bezwarend' (artikel 6:237 BW).

De in artikel 10 lid 2 genoemde termijn komt overeen met de termijn in de wet (artikel 7:23 lid 2 BW). Deze termijn is dwingend van toepassing bij consumentenkoop. Van deze termijn kan bij consumentenkoop niet worden afgeweken.


Aanvullende verkoopvoorwaarden:

A ) Het gebruik van audiofile zekeringen

Audiofiele zekeringen

Stroom is een belangrijke schakel in een Hifiset. Een afgeschermde stroomkabel zorgt voor een beter geluid, dat merken we iedere keer opnieuw. In de apparatuur zit echter ook een interne zekering die ook in de stroomketen zit. Vaak zien we in de apparaten een standaard zekering van een paar dubbeltjes. Dat is jammer want ook een zekering is onderdeel van een hifiketen. Onze ervaring is dan ook dat als je de standaard zekering kunt vervangen door een audiofiele zekering dat weer voor een stapje beter geluid gaat zorgen.

Er zijn verschillende merken met ieder hun eigen klankeigenschappen (prijzen respectievelijk €20,-, €38,- en €55,-).

-       AHP geeft een warm en vol geluid

-       HifiTuning geeft een dynamisch en neutraal geluid

-       Furutech geeft een schoon, dynamisch en vol geluid.

Bij het vervangen van een zekering is het belangrijk dat je enkele technische eigenschappen in acht neemt.

  1. Een fabrikant van apparatuur laat je niet altijd vrij om andere merken zekeringen te gebruiken. Dat heeft vaak ook met aansprakelijkheid/verantwoording te maken.
  2. Sommige apparatuur (zoals versterkers en voedingen van Naim) hebben een hoge inschakeldrempel en gebruiken daarom een extra trage (Industriële) zekering. Audiofiele zekeringen zijn in de regel altijd traag en niet extra traag. Daarom kan het wel eens zijn dat bij inschakelen de zekering stuk gaat. Laat je de apparatuur aan staan heb je daar geen last van. Audiofiele zekeringen zijn over het algemeen gevoeliger dan standaard zekeringen.
  3. Bij audiofiele zekeringen adviseert de importeur om een stapje hoger in ampèrage te gaan. Dat is een goed advies maar strikt genomen kan het zo zijn dat een hogere ampèrage door je apparatuur kan gaan stromen.
  4. Zekeringen plaatsen in een meterkast gebeurd door de klant zelf of door een erkend installateur

Of je een audiofiele zekering gaat toepassen is een eigen keuze/verantwoording. HiFi Limburg is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het toepassen van audiofiele zekeringen en eventuele gevolgschade. De klankverbetering is hoorbaar.

 

B) Het omgaan met streamers

Werkwijze bij levering van een Streamer/Netwerkspeler

1  Bij aankoop wordt eerst de thuissituatie doorgenomen en een installatieplan opgesteld. Op de dag van plaatsing (indien plaatsing van afgesproken en zodanig vermeld op factuur) bekijken we de situatie en starten met het installeren van de onderdelen uit het installatieplan. Mocht blijken dat de daadwerkelijke situatie aanpassingen van het plan behoeven dan overleggen wat de beste oplossing is. Mochten er zaken toegevoegd moeten worden (bijvoorbeeld door onvoldoende wifibereik) dan worden de extra kosten (onderdelen en extra werktijd) op basis nacalculatie gefactureerd.

2  Voordat de apparatuur geplaatst wordt op locatie dienen de volgende zaken op orde te zijn:

-        Een goed functionerend, snel en stabiel netwerk; een Streamer/Netwerkspeler eist meer van uw netwerk en gebruikt andere protocollen dan uw Computer.

-        Bij installatie dient HiFi Limburg toegang te hebben tot de volgende zaken; Modem/Router van uw Internet Provider, klantgegevens en wachtwoorden m.b.t. uw Internet Provider, NAS (Network Attached Storage), Tablet, optioneel Spotify (Premium) of Tidal.

-        Een Streamer/Netwerkspeler kan draadloos verbonden worden met uw netwerkomgeving, HiFi Limburg kiest het liefst voor een bekabeld verbinding daar deze meer stabiliteit en snelheid mogelijk maakt. Welke verbinding beter is in uw situatie? Vraag ons om advies.

3  Bij de aflevering en plaatsing, sluiten wij de apparatuur vakkundig en professioneel aan. De apparatuur wordt op een stand-alone router aangesloten en getest. Werkt de apparatuur via de door ons ingerichte USB-Stick naar behoren, dan heeft HiFi Limburg voldaan aan de leveringsvoorwaarden.

4  Aansluitend gaat HiFi Limburg aan de slag met het integreren van de Streamer/Netwerkspeler in uw netwerkomgeving (we rekenen standaard op 1 uur werk). Mocht er meer tijd en/of aanpassingen nodig zijn, dan berekenen wij het geldend uurtarief en eventueel extra materiaalkosten.

5  HiFi Limburg werkt uitsluitend met stabiel en snel bevonden routers, deze zal naast uw huidige modem/router van uw Internet Provider geplaatst worden. Hiervoor betaalt U de afgesproken meerprijs al naar gelang gewenst model. Het (wifi)netwerk is en blijft een verantwoording van de klant. We zijn dus niet eerste aanspreekpartner bij storingen (zie ook punt 10). Wel vervangen we kosteloos (binnen de garantieperiode) defecte apparatuur.

6  Het modem/router van uw Internet Provider wordt via de klantenservice van uw Internet Provider op “Bridge Mode” gezet zodat enkel de modem functie intact blijft. De door HiFi Limburg geplaatste router neemt het Wi-Fi en beheer gedeelte over. Uw instellingen (Wachtwoorden, SSID etc.) blijven onveranderd.

7  De door HiFi Limburg geplaatste router wordt geconfigureerd en gecontroleerd. HiFi Limburg controleert de volgende zaken; verbinding met uw Tablet/Mobiele Telefoon en de Streamer /Netwerkspeler.

8  Diensten van derden zoals Spotify, Tidal, Deezer etc. Werken goed samen met de door HiFi Limburg geleverde apparatuur. Problemen en/of storingen die optreden door aanpassingen vanuit deze partijen zijn niet te wijten aan de door ons geleverde apparatuur. Vraag ons om advies wanneer deze problemen en/of storingen optreden.

9  HiFi Limburg biedt U de mogelijkheid om een jaarabonnement af te sluiten, de volgende zaken zijn hierbij inbegrepen;

-         Jaarlijkse controle van de door HiFi Limburg geleverde apparatuur.

-        De Streamer/Netwerkspeler voorzien van de laatst beschikbare firmware.

-        De door HiFi Limburg geplaatste netwerkapparatuur voorzien van de laatst beschikbare firmware/updates.

Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden.

10 Bij defecten/storingen binnen de garantieperiode kunt u HiFi Limburg ten alle tijden bereiken op de vastgestelde contactgegevens. Storingen aan de door HiFi Limburg geleverde netwerkomgeving apparatuur worden uiteraard opgelost. Storingen te wijten aan upgrades (provider, streamingdienst, router), gewijzigde beveiligingsprotocollen etc. zijn voor uw verantwoordelijkheid. HiFi Limburg kan deze voor u oplossen en hiervoor berekenen wij het geldend uurtarief en eventueel extra materiaalkosten.

11  Mocht bij een ogenschijnlijk niet functioneren van de streamer/netwerkspeler blijken dat dit niet aan onze streamer/netwerkspeler te wijten valt maar aan het (wifi)netwerk, dan berekenen wij u de gemaakte (reis)kosten aan u door.

 

Aanvullende voorwaarden Verkoop op afstand

In onze webshop zijn volgende onderdelen beschreven:

Prijs € …        /stuks of set

Prijzen zijn inclusief BTW

Incl. Leveringskosten (bestelling onder 250,- zijn excl. leveringskosten)

Bestellingen zijn pas definitief wanneer wij de gevraagde aanbetaling (via factuur) op onze rekening hebben ontvangen. Apparatuur word door ons persoonlijk afgeleverd en geïnstalleerd. Indien het geleverde naar behoren werkt (deugdelijk product) dan hebben wij aan onze leververplichtingen voldaan (wij zijn dus niet verantwoordelijk voor externe invloeden zoals werking van uw wifi netwerk of tablet). Op dat moment  betaald u resterende openstaande bedrag.

Garantie

Garantietermijn is …

Garantievoorwaarden zijn volgens de geldende voorwaarden van de leverancier of importeur.

Is de garantietermijn niet nader bepaald geven wij 1 jaar garantie op nieuwe apparatuur.

Levertijd

De meeste apparatuur is op voorraad bij de leverancier. Indien voorradig bij onze leverancier is de apparatuur meestal binnen 48 uur bij ons in huis. We nemen dan contact met u op omtrent een afspraak voor vakkundige installatie van de apparatuur.

Indien niet voorradig bij de leverancier zal de apparatuur bij de fabrikant moeten worden besteld. Meestal is dat in het buitenland en houd u dan dus rekening met een extra 1 a 2 weken levertijd. Speciale producten (maatwerk) is volgens afspraak.

Bestelbevestiging

Na ontvangst van uw bestelling of reservering sturen wij u een factuur met een overzicht van de apparatuur. Na ontvangst van de gevraagde aanbetaling is de koop definitief.

PDF algemene voorkoopvoorwaarden

Bedenktijd

Bedenktijdvoorwaarden

Indien u een apparaat reserveert dient u het apparaat op te halen of maken we een afspraak voor installatie. U heeft bij een reservering geen recht op bedenktijd.

Bij een bestelling met installatie leveren wij een dienst en kunt u geen recht op bedenktijd bedingen. Na installatie en controle op werking is de koop definitief gesloten, wij vragen hiervoor een ontvangstbewijs te tekenen. Dit ontvangstbewijs dient tevens dat u afziet van de bedenktermijn.

Bij een bestelling zonder installatie heeft u een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van de bestelde apparatuur. Dit geldt niet bij speciale leveringen zoals maatwerk. U heeft recht op een deugdelijk product.

Indien u de verpakking netjes heeft geopend en het apparaat heeft geïnspecteerd kunt zonder opgave van reden het apparaat naar ons terugzenden. U ontvang hiervoor van ons een retourformulier.

U draagt zorg voor deugdelijke verpakking en transportwijze. Mocht het apparaat en de verpakking onverhoopt dusdanig zijn beschadigd houden wij ons het recht voor de retourzending te weigeren.

Na ontvangst van de retour gezonden apparatuur zullen wij u het betaalde bedrag binnen 14 dagen op uw rekening terug storten.

Klantenservice

Bij vragen of klachten mail of bel ons.

Ons klantenservicebeleid is om binnen 48 uur na ontvangst van klacht of vraag een antwoord te zenden. Wij behouden ons het recht voor de geleverde apparatuur terug te halen voor inspectie. Bij een eventuele geschil houden wij ons het recht voor dit geschil voor te leggen aan de importeur. Zijn oordeel is bindend.

 

Social media

Contact info

Markt 17,6191 JH, Beek

085-0150057


NL81 INGB 0006 1497 20

kvk: 57617643